HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR

Cyngor Cymuned Castellnewydd Uchaf

Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2019

 1. Dyddiad y cyhoeddiad12.06.19
 1. Bob blwyddyn, mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd â diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy'n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais  i:

             Y Clerk:  e-bost   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Ffon: 01446 750663 neu Cynghorydd Mal John (Cadeirydd) e-bost:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Ffon: 07974 820994

rhwng yr oriau    9:00  - 17:00   ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener

gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2019

a gorffen ar 26 Gorffennaf 2019

 1. 29 Gorffennaf 2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a'u cynrychiolwyr hefyd:
  • yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol ynglyn â'r cyfrifon. Gellir cysylltu a'r Archwilydd Cyffredinol drwy BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton SO14 3TL; ac
  • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebu'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton SO14 3TL. Rhaid rhoi  copi  o' r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r cyngor.
 1. Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 

NOTICE OF APPOINTMENT OF DATE FOR THE EXERCISE OF ELECTORS' RIGHTS

Newcastle Higher Community Council

Financial year ending 31 March 2019

 1. Date of announcement  12/06/19   
 1. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc. relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2019, these documents  will be available on reasonable notice on application to:

The Clerk:  email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Tel: 01446 750663                  

or Cllr. Mal John (Chair)  email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Tel: 07974 820994

between the hours of  9am - 5pm   Monday - Friday

commencing on 1 July 2019

and ending on 26 July 2019

 1. From 29 July 2019 until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:
  • the right to question the Auditor General about the accounts. The Auditor General can be contacted via BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton SO14 3TL; and
  • the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General via BOO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton, SO14 3TL. A copy of the written notice must also be given to the council.
 1. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales' Code of Audit Practice.

Financial reports 

 

NHCC Register of Personal Interests